Regulamin

REGULAMIN
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów SEMPRE Taniec i Fitness (dalej zwane Sempre), ul. Berka Joselewicza 26, 31-031 Kraków
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Sempre jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na kurs(y) i/lub zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sempre i na stronie internetowej www.sempretaniec.pl
 4. Zapisując się na zajęcia w Sempre Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Sempre nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 5. Zapisu na kurs można dokonać wypełniając formularz z zapisu zamieszczony na stronie: www.sempretaniec.pl
 6. Dyrekcja Sempre zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Szkoły bez podania przyczyn.
 7. Sempre i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z Sempre do domu.
 8. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Sempre nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni, wchodzą na teren obiektu oraz na salę taneczną na własną odpowiedzialność.
 10. Wejście na salę uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Zajęcia w Sempre trwają 60 lub 90 min. w zależności od rodzaju zajęć.
 12. Na żądanie członka Sempre, wystawiamy rachunki i faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Sempre. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Sempre prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Sempre.
 13. Sempre zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.
 14. Sempre jest otwarte w dni powszednie w godzinach 10.00-22.00 oraz w weekendy w godzinach 10:00-20:00.
 15. Sempre jest zamknięte  w dni ustawowo wolne od pracy. Kierownictwo może podjąć decyzję o otwarciu Sempre w niektóre z wyżej wymienionych dni.
 16. Sempre może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Sempre jest zaplanowane, kierownictwo Szkoły powiadomi o tym członków, umieszczając w siedzibie Sempre, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat lub na stronie internetowej. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Sempre zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich było nieczynne.
 17. W celu prowadzenia usług na najwyższym poziomie recepcja jest monitorowana.
§ 2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach karnetowych dla dorosłych jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
  • Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko widnieją na karnecie.
  • Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach karnetowych.
  • Każdy karnet jest ważny jeden miesiąc (np. 3.05.2009 – 2.06.2009), po upływie którego traci ważność bez względu na sytuacje uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach (nawet jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia). W szczególnych przypadkach kierownictwo Sempre może przedłużyć ważność karnetu. Jednorazowo można zgłosić nieobecność maksymalnie do godz.12:00, w dniu, w którym odbywają się zajęcia, wówczas zajęcia nie przepadają.
  • Karnet nieczytelny jest nieważny.
  • Posiadanie karnetu Open nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rezerwacji na wybrane przez siebie zajęcia w recepcji (osobiście lub telefonicznie).
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursach tanecznych grup dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych, jest uiszczenie pełnej opłaty za 4 kolejne zajęcia (w przypadku grup mających zajęcia 1 raz w tygodniu), lub 8 kolejnych zajęć (w przypadku grup mających zajęcia 2 razy w tygodniu) lub wykupienie jednorazowej wejściówki na zajęcia.
  • W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia w ramach danego kursu, Sempre nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby, które uiściły pełną opłatę za 4 lub 8 kolejnych zajęć.
  • O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat lub data wpłynięcia przelewu za 4 lub 8 zajęć.
  • Przy wpłacie należności na konto Uczestnik obowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem nie wpuszczenia na zajęcia lub wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wejściówkę jednorazową.
  • Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 10, Sempre zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty w danym miesiącu.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę miesięczną za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po wyżej wymienionym terminie, a przed rozpoczęciem zajęć, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty. Rezygnacja po rozpoczęciu kursu lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jej części.
 3. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję lub wykupienie karnetu i okazywanie go przed każdą lekcją.
 4. Warunki korzystania z karnetów na lekcje indywidualne są takie same jak w przypadku zajęć karnetowych, chyba że zaznaczono inaczej w cenniku lub ofercie lekcji indywidualnych.
§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT
 1. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Szkoły Tańca.
 2. Wysokość opłat może ulec zmianie.
§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
 1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 3. Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni (o ile będą aktualnie wolne szafki). W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków, a cenne przedmioty pozostawić w recepcji. 
 4. Kluczyki do szafek znajdują się w recepcji i po zakończeniu ćwiczeń należy je tam pozostawić. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu. 
 5. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Sempre. Kara za zgubienie, utratę, zniszczenie bądź przywłaszczenie kluczyka wynosi 100zł.
 6. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji – oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 7. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie szkoły tańca bez zgody właściciela Sempre jest zabronione.
 8. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w Sempre proszę skonsultować to w recepcji.
 9. W wyjątkowych przypadkach Sempre ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.sempretaniec.pl, na recepcji lub dostarczana do Uczestników osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
 10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 11. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Sempre.
 12. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Sempre.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia osób spóźnionych powyżej 5 min.
§ 5 OCHRONA PRYWATNOSCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca Sempre. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Sempre dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca Sempre Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca Sempre.
§ 6 Wszelkiego rodzaju vouchery, prezenty oraz karty podarunkowe zakupione w naszym obiekcie nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klienci Szkoły Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych w recepcji, na stronie internetowej www.sempretaniec.pl i na Facebooku i Instagramie Szkoły) oraz dostosowywania się do nich.
 2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Sempre zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 3. Sempre zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Sempre – Macieja Strumińskiego
 5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 6. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie do pracownika recepcji.